Skip links

คริสตจักรขุนห้วยแม่เปา

ประวัติคริสตจักร


คริสตจักรขุนห้วยแม่เปา สังกัดสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทยภาคที่ 7 ภายใต้สหกิจคริสเตียน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ 3 ไร่เศษๆ ดูแลโดยศิษยาภิบาล คือ ศาสนาจารย์นิชัย ประทีปคีรี คริสตจักรมีสมาชิก ทั้งสิ้น 17 ครอบครัว จำนวนสมาชิกทั้งหมด 85 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 56 คน เด็ก 29 คน

คริสตจักร ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1991 โดย ศาสนาจารย์โยนาห์ แซ่ย่าง โดยเริ่มประกาศและมีผู้รับเชื่อในสมัยนั้น ทั้งสิ้น 7 ครอบครัว ต่อมาภายหลังได้ย้ายถิ่นฐานไปยังจังหวัดตาก ประมาณ 4 ครอบครัว เมื่อ ศจ.นิชัย เข้ามารับใช้ในปี ค.ศ. 2000 ในคริสตจักรนี้ มีผู้เชื่อเพียง 3 ครอบครัว จำนวนสมาชิก 17 คน ผู้ใหญ่ 8 คน และเด็ก 9 คน

ในปี ค.ศ. 2003 มีมิชชั่นนารีจากสหรัฐอเมริกา ได้ถวายเงินส่วนหนึ่งในการสร้างรั้วรอบบริเวณคริสตจักร และในปี ค.ศ. 2009 ได้มีผู้รับใช้จากกรุงเทพมหานครได้ถวายเงินส่วนหนึ่งในการต่อเติมตัวอาคารโบสถ์ ปัจจุบันใช้จุคนได้ ประมาณ 100 คน ด้านพื้นที่ส่วนที่ว่างจากส่วนอาคาร ได้มีการปลูกมะม่วงพันธ์โชคอนันต์ เพื่อการบริโภคและขายเพื่อสร้างรายได้สู่คริสตจักร ในปี 2017 ที่ผ่านมา กลุ่มแม่บ้านได้มีการรวมตัวเพื่อปลูกสมุนไพรสำหรับการขายเพื่อการสร้างรายได้ ด้านกิจกรรมต่างๆ

ในด้านจิตวิญญาณ ได้มีการจัดนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ที่คริสตจักร มีชั้นเรียนระวีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สำหรับทุกคืนวันพุธมีกิจกรรมอธิษฐานร่วมกันที่โบสถ์ และทุกคืนวันศุกร์ เป็นกิจกรรมกลุ่มเซลล์อธิษฐานตามบ้านสมาชิกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น วันต้อนรับปีใหม่ วันอีสเตอร์ วันแม่ วันพ่อ วันคริสมาสและวันขอบพระคุณ กิจกรรมสัมพันธ์ในคริสตจักร อาทิ ปิ๊กนิคร่วมกัน นมัสการนอกสถานที่ การประกาศในหมู่บ้านใกล้เคียง และการเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลเพื่อการหนนุใจซึ่งกันและกัน

พันธกิจคริสตจักร


การประกาศและสร้างสาวก

วิสัยทัศน์คริสตจักร


สมาชิกร้อนรนฝ่ายวิญญาณ เสริมสร้างด้วยพระคำ คริสตจักรมั่งคั่ง นำสังคมสู่พระคริสต์

โครงสร้างการบริหารคริสตจักร


คุณโชติชัย แซ่จาง

ประธานกรรมการ

คุณซัว แซ่ม้า

รองประธานกรรมการ

ศจ.นิชัย ประทีปคีรี

ที่ปรึกษา

คุณเยีย แซ่จาง

เหรัญญิก

คุณวิทูร หาญเกียรติสกุล

เหรัญญิก

คุณเพ็ญศรี ประทีปคีรี

เหรัญญิก

คุณศิริพร แซ่หาง

เหรัญญิก

คุณป้าง หาญปรีชาชัย

เหรัญญิก