Skip links

โครงการขับเคลื่อนคริสตจักรกลุ่มชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

โครงการขับเคลื่อนคริสตจักรกลุ่มชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (MCMP)


ในพื้นที่ชนบทเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวไม่มีภูมิคุ้มกันในการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนั่นเอง ปัญหาที่ตามมานั้นเช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และปริมาณงานที่มีอยู่อย่างจำกัดส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากได้เกิดมีการหลั่งไหลและอพยพไปหางานทำในประเทศต่าง ๆ ของอนุภูมิภาค คนจำนวนไม่น้อยที่ได้ไปแสวงหางานทำในเมือง หรือเมืองที่มีความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและจีน ซึ่งบ่อยครั้งจะพบว่าผู้คนจากกลุ่มชาติพันธุ์นั้นได้ถูกละเมิดและเป็นบุคคลที่เสี่ยงต่อการถูกกระทำ อีกทั้งชุมชนได้ถูกทำลาย และทำให้วัฒนธรรมอันดีงาน รวมตลอดถึงค่านิยมและเครือข่ายของความร่วมมือต่าง ๆ กำลังอยู่ในสภาวะที่ถูกทำให้อ่อนแอลง

ยิ่งไปกว่านั้น ชุมชนชนบทของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนบนนั้น เป็นชุมชนแบบเกษตรกรรม ชุมชนดังกล่าวเหล่านั้นไม่มีความรู้ในการรับมือกับบริบททางภูมิสังคม และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ชุมชนเหล่านั้นก็มิวายต้องผจญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของการค้าขาย ทั้งที่คนเหล่านั้นไม่มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาก่อน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการต่อผลผลิตที่เขาผลิตนั้นได้และก่อให้เกิดเป็นภาระหนี้สินตามมา

มูลนิธิชนผ่าลุ่มน้ำโขงได้ตระหนักถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเขตอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน โดยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้นำคริสตจักรและองค์กรชุมชน เพื่อให้ผู้นำดังกล่าวเหล่านั้นสามารถทำงานในรูปแบบพันธกิจองค์รวมเพื่อมุ่งสู่ผู้คนที่ยากจนและด้อยโอกาส โดยมูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขงได้ดำเนินการผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ

  • เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคริสตจักรและกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้สามารถทำพันธกิจแบบองค์รวมได้
  • เสริมสร้างศักยภาพของผู้นำในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพประสานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้อง
  • สร้างการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกในคริสตจักรเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมที่ยั่งยืนเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นns

แม้ว่าชุมชนชนเผ่าจะต้องอยู่ในภาวะที่ต้องทนกับสภาพของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอย่างมีความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่รอบ ๆ ตัว แต่อย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาสซึ่งมีอยู่ในการทำพันธกิจ ทั้งนี้โดยพระคุณความรักของพระเจ้าซึ่งจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลและชุมชน โดยการสัมผัสถึงพระคุณและความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าต่อไป