Skip links

กองทุนเด็กหญิงไทย(ชนเผ่า)และกองทุนไมลาโกรส

เป้าหมายสูงสุด


เยาวชนชนเผ่าจบการศึกษาและเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเข้าใจถึงการทรงเรียกของพระเจ้าต่อตนเองและมีภาระใจในการรับใช้ต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง

ค่านิยม


 1. พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง
 2. ความรับผิดชอบ
 3. ความพากเพียร
 4. การรับใช้
 5. มิตรภาพ
 6. ความซื่อสัตย์
 7. โลกทัศน์ในพระคำ
 8. แนวทางขององค์รวม (4 ด้าน ร่างกาย จิตวิญญาณ สติปัญญา ความสัมพันธ์)

มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขงสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำพันธกิจการรับใช้และเรียนรู้หลักสูตรสร้างสาวก เพื่อเสริมสร้างทักษาความเป็นผู้นำและมีใจที่อยากรับใช้คนอื่น

มูลนิธิฯสนับสนุน 2 กองทุนคือ

 1. กองทุนการศึกษาเด็กหญิงไทย : Thai Girl Scholarship Program
  เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา , เพิ่มทักษะชีวิตและ  สร้างสภาวะความเป็นผู้นำแก่เด็กหญิงที่ยากจนไม่ให้เสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ให้สามารถเลือกทางเดินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
 2. กองทุนการศึกษาไมลาโกรส : Milagros Scholarship Program
  เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนคริสเตียนเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในการรับใช้และเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจการรับใช้พร้อมทั้งช่วยเหลือให้เติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณ และการฝึกรับใช้ในงานพันธกิจด้วย

ดังนั้นผลประโยชน์ที่เด็กทุนจะได้รับคือ

 • การสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำและการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต
 • การสร้างสาวก / แกนนำเยาวชน
 • สนับสนุนทุกการศึกษา

กิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กมีดังต่อไปนี้


 1. กิจกรรมอบรม
 2. กิจกรรมค่ายประจำปีของโครงการ
 3. กิจกรรมนมัสการสัญจร
 4. กิจกรรมประชุมประจำเดือน
 5. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
 6. กิจกรรมคริสต์มาส
 7. กิจกรรมศึกษาดูงาน

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมนมัสการสัญจร

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมศึกษาดูงาน

กิจกรรมอบรม

กิจกรรมค่ายประจำปีของโครงการ

กิจกรรมคริสตมาส

กิจกรรมประชุมประจำเดือน