Skip links

โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

Migrant Workers Legal Assistance and Quality of Life Development Project-MWLA

ความเป็นมาของโครงการ


เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2551 เพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแก่ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่แรงงานข้ามชาติเมียนมา ในด้านสิทธิต่าง ๆ และกฎหมายแรงงาน เช่น การเรียกร้องค่าจ้างจากนายจ้าง, การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐและนายจ้าง, การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้แรงงาน, การเชื่อมและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนอกจากนี้โครงการได้ให้ความช่วยเหลือในการพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้แรงงาน เช่น การดำเนินการช่วยเหลือด้านคดีความผิดทางอาญา และการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ เช่น คดีอุบัติเหตุจราจร, กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน และกรณีอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการ


เพื่อส่งเสริมความสร้างความเคารพต่อสิทธิในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

พื้นที่หลักในการดำเนินงานของโครงการ


ประกอบด้วยอำเภอเมือง, แม่จัน, แม่สาย, เชียงแสน และ พาน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง

การดำเนินงานของโครงการ


โครงการสิทธิฯ ให้ความช่วยเหลือผ่านการทำงานของอาสาสมัครในแต่ละอำเภอ ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวจะให้คำแนะนำเบื้องต้นในเรื่องที่ผู้ใช้แรงงานประสบปัญหาอยู่ เช่น ถูกนายจ้างยึดเอกสารประจำตัว, ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือ ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าข้อตกลง, ถูกนายจ้างทำร้ายร่างกาย ซึ่งอาสาสมัครแต่ละคนสามารถสื่อสารภาษาเมียนมาได้เป็นอย่างดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ


นายชาตรี รุ่งศรีสุขจิต ผู้ประสานงานโครงการสิทธิ
อีเมล์ phamee@yahoo.com
โทรศัพท์ + 66 (0) 89 997 9037

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมต่าง ๆที่ได้ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความเข้าใจแก่ผู้ใช้แรงงานเมียนมา

เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติกับผู้ใช้แรงงานจากสถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย

การช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานเพื่อเรียกร้องค่าจ้างจากนายจ้าง

ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานเรียกร้องค่าชดเชยจากนายจ้าง กรณีบาดเจ็บจากการทำงาน

การช่วยเหลือฉุกเฉินจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

เข้าร่วมประชุมสัมมนากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน

การติดตามเยี่ยมเยือนผู้ใช้แรงงานในที่ทำงาน

การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเรียกร้องสิทธิแก่ผู้ใช้แรงงาน

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน

การสร้างเครือข่ายกับองค์กรการดูแลรักษาและเจรจา ต่อรองเพื่อประชาชนพม่า ในอำเภอแม่สาย (Caring and Negotiating Committee for Myanmar Citizens In Maesai, Thailand- CNCMC) ที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา

จัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ, ถูกไล่ออกจากงาน และกรณีอื่น ๆ

การประชุมอาสาสมัครโครงการเพี่อรายงานสถานการณ์, การฝึกอบรมความรู้กฎหมายแรงงานและแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้