Skip links

หมวดคริสตจักรห้วยไม้เดื่อ

ประวัติคริสตจักร


ไม้เดื่อ เป็นผลไม้สมัยพระคัมภีร์เดิมซึ่งปัจจุบันมีให้เห็นกันอย่างแพร่หลาย หลายพันธ์ ในสถานที่ต่างๆของหมู่บ้านนี้จึงเป็นเหตุให้ชื่อว่า..บ้านห้วยไม้เดื่อ..ปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่บ้างปะปราย

เดิมนั้นหมู่บ้านห้วยไม้เดื่อ มีความเชื่อตามบรรพบุรุษ คือเชื่อผี ไม่ได้เชื่อพระเจ้า ในปี ค.ศ.1975 อ.ภักดี คำปุ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านป่าคา และท่านได้เข้ามาประกาศเรื่องของพระเจ้ามาถึงบ้านห้วยไม้เดื่อและได้มีผู้รับเชื่อคนแรกคือ นางเออะ คำ และต่อมาก็มีผู้เชื่อมากขึ้น ในขณะนั้นยังไม่มีศิษยาภิบาลแต่ได้มีผู้เชื่อจากหมู่บ้านป่าคาชื่อ ลุงนะมูมาคอยหนุนใจเยี่ยมเยียนบ้างต่อมาก็มีอ.ธวัชชัย บัวบาน มาเป็นผู้รับใช้รักษาการอยู่ที่บ้านห้วยไม้เดื่อตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2008 จนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นได้เริมดำเนินการสร้างโบถ์ในวันที่ 18 มกราคม 2010และสำเร็จเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์2012 มีสมาชิกทั้งหมด17หลังคาเรือน หมวดคริสตจักรห้วยไม้เดื่อได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2012 โดยศจ.ประสิทธิ์ ตาคำ จากคริสตจักรทุ่งพร้าว

โดย ขณะนั้น ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่คือ

อ.ธวัชชัย บัวบาน     –     ผู้รักษาการศบ.

นาย.เลิศ เตาะเยาะ     –     ผู้ปกครอง

นายสุรพน มิกา     –     ผู้ปกครอง

นาย.พิศาล คำอือ     –     ผู้ปกครอง

นาง.ยุพิน รักสกุลทรี     –     เลขา

นางจรณี     –     เหรัญญิก

นางรัติกาล จะสอ     –     กลุ่มสตรี

โครงสร้างการบริหารคริสตจักร


นาย. สุรพล มิกา

ประธานธรรมกิจ

นาย. ธวัชชัย บัวบาน

รองศิษยาภิบาล

นาย. พิศาล คำอือ

รองประธานธรรมกิจ

นาย. จันทร์ เตาะเหยาะ

กรรมการฝ่ายดูแล

นาง. จลนี จะสิ

เหรัญญิก

นาย. กาชอ จะสิ

มัคนายกเหรัญญิก

นาง. สุปราณี เตาะ


นาง. ยุพิน รักสกุลทวี

เลขา

นาย. มนต์รัก ดาติ

กรรมการร่วม

นาย. ยุทธพงษ์ วาทะสิทธิกุล

กรรมการร่วม

นาย. น้อย กาสีใจ

กรรมการฝ่ายพัฒนา