Skip links

ค่ายครอบครัว วันที่ 28-29 เมษายน 2018

โครงการพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขง จัดค่ายครอบครัว ขึ้นระหว่างวันที่ 28-29  เมษายน 2018 ณ มูลนิธิแม่กกฟาร์ม จังหวัดเชียงราย