Skip links

โครงการพัฒนาเด็กและครอบครัวแรงงานข้ามชาติ

Migrant Worker Children and Family Development Project   (MCFDP)

เป้าหมายสูงสุด


เด็กแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาและครอบครัวได้รับการยกระดับคุณชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ของโครงการ


 1. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กแรงานข้ามชาติ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางด้านสติปัญญา
 2. เพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับชีวิตที่บริบูรณ์
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลการในการตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้า

กระบวนการของโครงการ


 1. สนับสนุนโอกาสทางด้านการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษา
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับครอบครัวเด็กผู้ใช้แรงงาน ตามความเหมาะสมเช่น สุขอนามัยในครอบครัว, การจัดการเวลาและบัญชีในครัวเรือนรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยว เป็นต้น
 3. ติดตามทั้งเด็กและผู้ปกครองทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต และการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 4. ติดตามและประเมินผล
 5. แปลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ

กิจกรรมของโครงการลูกผู้ใช้แรงงาน


 1. สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน/ ปี
 2. จัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวม ได้แก่
  – จัดการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบองค์รวม
  – ศึกษาดูงาน
  – จัดกิจกรรมพิเศษตามเทศกาล และวันสำคัญ
 3. จัดการอบรมต่างๆสำหรับผู้ปกครองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัว และเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งเช่น
  – กฎหมาย
  – สุขอนามัยในครัวเรือน
  – การทำบัญชีครัวเรือน
  – อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีการติดตามผลกับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการที่บ้านและที่โรงเรียน
 5. แปลและทำสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เด็กทุนลูกผู้ใช้แรงงาน

กิจกรรมศึกษาดูงาน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง

กิจกรรมติดตามเด็กทุนลูกผู้ใช้แรงงานตามโรงเรียน

กิจกรรมติดตามตามบ้าน

กิจกรรมวันแม่