Skip links

คริสตจักรบ้านทุ่งพัฒนาขมุ

ประวัติคริสตจักร


คริสตจักรบ้านทุ่งพัฒนาขมุ สังกัดกับคริสตจักรสัมพันธ์ภาคขมุแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นปี 2543 โดยคณะประกาศของอาจารย์สิโอน ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีจากประเทศแคนาดา ได้มานำครอบครัวของคุณเฮืองทัดและญาติ ๆ จำนวน 3 ครอบครัวมารับเชื่อและเข้าร่วมนมัสการกับพี่น้องม้งที่คริสตจักรบ้านทุ่งพัฒนาม้ง โดยการดูแลของอาจารย์ธนวัฒน์ จารย์เจริญ (เล้ง) เดิมทีนมัสการร่วมกันแต่พี่น้องขมุไม่เข้าใจเนื่องจากใช้ภาษาม้งเป็นหลัก จึงมีการแบ่งรอบนมัสการ โดยให้กลุ่มผู้เชื่อม้งนมัสการภาคเช้า และ กลุ่มผู้เชื่อขมุนมัสการภาคบ่าย เป็นระยะเวลา 4 ปี ในขณะนั้นอาจารย์ธนวัฒน์ได้แต่งตั้งให้คุณเฮืองทัดเป็นผู้นำของกลุ่มขมุและดูแลอภิบาลกลุ่มผู้เชื่อ จนปลายปีที่ 4 นั้นกลุ่มผู้เชื่อจึงได้ออกจากคริสตจักรบ้านทุ่งพัฒนาม้ง และก่อตั้งคริสตจักรของตัวเองขึ้นโดยใช้น้ำพักน้ำแรงของสมาชิกคริสตจักรและการอวยพรผ่านทางผู้รับใช้จนสามารถสร้างตัวอาคารโบสถ์สำเร็จในปี 2548 จนถึงปัจจุบันนี้

ณ ตอนนี้มีสมาชิกคริสตจักรทั้งหมด 7 ครอบครัว เป็นจำนวนคน 27 คน ซึ่งมี อาจารย์เฮืองทัด แก้วประเสริฐ เป็นศิษยาภิบาล และมีคณะกรรมการบริหารคริสตจักรร่วมกัน เนื่องจากเป็นคริสตจักรเล็ก ๆ ดังนั้นการบริหารงานของคริสตจักรจึงเป็นลักษณะครอบครัว และมีพันธกิจหลักในการอภิบาลกลุ่มผู้เชื่อเท่านั้น ยังไม่มีพันธกิจด้านอื่น ๆ คาดว่าในอนาคตจะมีการขยายไปสู่พันธกิจด้านอื่น ๆ เป็นต้น

ภาพคริสตจักร


อาจารย์เฮืองทัด  (ศิษยาภิบาล)

คณะกรรมการบริหารคริสตจักร

กลุ่มเด็กและอนุชนของคริสตจักร

สมาชิกคริสตจักรบ้านทุ่งพัฒนาขมุ