Skip links

คริสตจักรธารพระพรป่าคา

ประวัติคริสตจักร


เริ่มแรกมีผู้ประกาศข่าวประเสริฐท่านแรก คือ อ.จันทร์ ท่านที่ 2 คือ อ.บุญธรรม ต่อจาก 2 ท่านก็มี อ. ภัคดี คำปุค ได้มาจาก คริสคจักรเยาวราช ได้มาประกาศยัง คริสคจักรธารพระพร และครอบครัวแรกที่รับเชื่อคือ นายจันทร์ ทิโย รับเชื่อใน พ.ศ.2519 จนถึงปัจุบันมีผู้รับเชื่อ 21 ครอบคัว มีสมาชิกทั้งหมด 204 คน มี 2 หมวดคริสคจักร คือ 1.คริสคจักรห้วยหินลาดนอก 2.คริสคจักรห้วยไม้เดื่อ ได้มีการจัดตั้งเป็นคริสคจักรเมื่อปี 2546

พันธกิจของคริสตจักร


 • การสร้างโบสถ์ใหม่
 • การก่อสร้างโรงอาหาร
 • การสร้างสถานที่อธิฐาน (ภูเขาอธิฐาน)
 • นมัสการเขต – นมัสการสัมพันธ์ ปีละ 3 ครั้ง
 • คริสต์มาสประกาศปีละ 1 ครั้ง
 • ประกาศปีละ 1 ครั้ง
 • เยี่ยมเยียนหมวด คจ. ปี ละ 2 ครั้ง

ผลการดำเนินงานของคริสตจักร


 • คริสตจักรมีการเลี้ยงตัวเอง
 • สมาชิกส่วนมากมีความร่วมมือที่ดี
 • สมาชิกให้ความสำคัญในการอธิษฐาน(ร่วมตัวกับไปอธิฐานยังภูเขาอธิษฐาน)

ผลการดำเนินงานที่เป็นปัญหาและอุปสรรค


 • สมาชิกบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญในงานพันธกิจของคริสตจักร
 • ผู้นำมีความรู้น้อย
 • งบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารและการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การประกาศ

แนวทางแก้ไขของคริสตจักร


 • เริ่มจากคริสตจักรเก็บออมปีละครั้ง
 • ถวายพิเศษเดือนละครั้ง
 • สมาชิกมีภาระใจในการถวาย
 • ผู้นำต้องมีการเสียสสะ ใส่ใจ ในงานพัธนกิจ ของคริสตจักรสมาชิกและต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเชื่อ

คณะกรรมการคริสตจักร


นายทินวัฒน์ โรจน์จรูญพันธ์

ประธานธรรมกิจ

นายวิวรณ์ นุพอ

ศิษยาภิบาล

นายบุญธา โรจน์จรูญพันธ์

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล

นายประสิทธิ์ คำปุก

เลขาฯ

นายพิษนุ จอแตะ

รองประธานธรรมกิจ

นายคำใต้ ปู่หล้าเงิน

เหรัญญิก

นางจิราพร นุพอ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายวิชิต นุพอ

กรรมการร่วม

นายทวี แตะดู

กรรมการร่วม

นายเสนีย์ คำปุก

ประธานเยาวชน