Skip links

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนชนเผ่าลุ่มน้ำโขง

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนชนเผ่าลุ่มน้ำโขง
(
Mekong sub-region Children and youth Development Program)

ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ 

โครงการกองทุนเด็กหญิงไทย(ชนเผ่า)และกองทุนไมลาโกรส
อ่านต่อ
โครงการพัฒนาเด็กและครอบครัว
แรงงานข้ามชาติ
Migrant Worker Children and Family
Development Project (MCFDP)
อ่านต่อ